KDV "In de Wolken"
Fairoaksbaan 91
3045 AS Rotterdam

010 - 462 76 08
info@kdv-indewolken.nl

Klachtenprocedure

Kinderdagverblijf in de Wolken heeft in het kader van de Wet kinderopvang ook een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders/verzorgers. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht worden ingediend. Deze klacht kan worden ingediend bij de directeur. Zij is te bereiken via postadres Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam of per email: k.kok@kdv-indewolken.nl. Een formele klacht dient altijd schriftelijk of per email te worden ingediend.

Link: download klachtenprocedure

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Kinderdagverblijf in de Wolken is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang.

Link: degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen